Artikel 1. Definities 

In dit reglement wordt gesproken over onder andere membership, members en/of leden. Deze woorden zijn synoniem voor onder andere gebruiksrecht en medegebruikers. In dit regelement spreken we over Event Planner Academy, onderdeel van bluepurple/events en EventGoodies. bluepurple/events staat ingeschreven bij het KvK onder nummer 64595137 in Rotterdam, EventGoodies onder nummer 57929033 in Almere.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

Alle members kunnen deze algemene voorwaarden downloaden van de website. Leden van de Event Planner Academy verklaren door zich in te schrijven als member de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. De Event Planner Academy is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid. 

Artikel 3. Het abonnement

Het abonnement is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en geeft toegang tot alle sessies die horen bij het afgesloten type abonnement. Het abonnement wordt afgesloten voor een periode van 1 kalendermaand of 1 jaar en wordt vervolgens automatisch stilzwijgend verlengd.

Het abonnement bevat: 

3A. Opzegtermijn 

Het abonnement kan een abonnee in de academy bij ‘Mijn account’ zelf opzeggen. In ‘Mijn account’ staat vermeld tot wanneer het membership loopt. 

Abonnee kan ook opzeggen door een e-mail te sturen naar: info@eventplanneracademy.nl, met vermelding van de naam en het e-mailadres waarmee de abonnee is aangemeld. Deze e-mail is tevens het bewijs van afmelding. Abonnee ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de opzegging. De opzegging is definitief zodra abonnee hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

Indien de abonnee niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft deze betalingsplichtig. Ook als abonnee geen gebruik heeft gemaakt van het abonnement. 

3B. Betalingsvoorwaarden 

Abonnementsgelden worden voldaan in kalendermaandelijkse (of jaarlijkse) termijnen middels een automatische incassomachtiging, waarbij afschrijving vooraf plaatsvindt op de datum van inschrijving. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, heeft de Event Planner Academy het recht om kosten in rekening te brengen. Indien de Event Planner Academy een vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde abonnee. 

De factuur voor het abonnement kan abonnee downloaden binnen de academy bij ‘Mijn account’. Klik vervolgens op ‘Facturen.

Artikel 4. Beëindiging van het abonnement vanuit de Event Planner Academy

De Event Planner Academy behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een abonnee niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of onacceptabel gedrag vertoont op het platform of in de community.

Artikel 5. Communicatie 

Wijziging van een e-mailadres kan de abonnee doorgeven aan via ‘Mijn account’ door op ‘ Profiel’ te klikken. Zodra er wijzigingen zijn binnen de academy of nieuwe sessies worden toegevoegd ontvangt de abonnee hierover een e-mail. Ook is op de website in de agenda updates te zien.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

Deelname aan de Event Planner Academy is volledig voor eigen verantwoordelijk. De Event Planner Academy en de bijbehorende sessies zijn geen vervanging voor een op maat advies van een specialist. De Event Planner Academy kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk worden gesteld. 

Members kunnen contact opnemen met de Event Planner Academy bij ontevredenheid over de dienstverlening of het membership. Stuur een e-mail naar: info@eventplanneracademy met daarin de klacht zo uitgebreid mogelijk beschreven. Er zal dan samen gekeken worden naar een passende oplossing. 

Artikel 7. Overmacht 

Mocht de academy door een technische storing tijdelijk niet toegankelijk zijn, is de Event Planner Academy hiervoor niet voor aansprakelijk. Zodra de storing minimaal 48 uur aanhoudt zal dit naar evenredigheid gecompenseerd worden in het maandelijkse lidmaatschap.